Woman in blue kimono (19th century) by Keisai/Ikeda Eisen

[Source]